Powrót na poprzednią stronę

Dziedzictwo myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego we współczesnej edukacji w Polsce i na świecie

Dziedzictwo myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego we współczesnej edukacji w Polsce i na świecie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Lublin 2014

ISBN: 978-83-7702-827-8
s. Maria Loyola Opiela (redaktor)
stron: 542, oprawa: miękka

INDEKS: RWK0380B38549

Cena: 38,00 złdodaję do koszyka

SPIS TREŚCI

WSTĘPI

IntroductionI

I. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA I

WYCHOWANIA MAŁEGO DZIECKA W MYŚLI PEDAGOGICZNEJ I TWÓRCZOŚCI BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGOI

Basic assumptions of a small child upbringing in pedagogical thought and work of blessed Edmund BojanowskiI

s. M. MARTA KARAŚI

Wizja dziecka według bł. Edmunda Bojanowskiego - elementy personalistyczneI

The concept of the child according to blessed Edmund Bojanowski - personalistic elementsI

s. M. HIACYNTA DANUTA BŁĘDZKAI

Rola kobiety w wychowaniu chrześcijańskim według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego The role of woman in Christian education according to the pedagogical conception of blessed Edmund BojanowskiI

s. M. EMILIA WIELOCHI

Oddziaływania wychowawcze ojca w procesie wychowania dziecka w wieku przedszkolnym Educational impact of a father in the process of upbringing of a child in preschool age I

s. M. MAŁGORZATA ŁACNAI

Kształtowanie postawy dziecięctwa Bożego w życiu i zaleceniach pedagogicznych bł. Edmunda BojanowskiegoI

The formation of attitude of the divine infancy in life and pedagogical recommendations by blessed Edmund BojanowskiI

ks. TOMASZ KAMIŃSKII

Wybrane aspekty katechezy dzieci w nauczaniu bł. Edmunda Bojanowskiego Selected aspects of the catechesis of children in the teaching of blessed Edmund BojanowskiI

s. M. GENOWEFA PISARCZYKI

Patriotyzm w myśli pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego Patriotism in the pedagogical thought of blessed Edmund BojanowskiI

ŁUKASZ PUŚLECKII

Fascynacja i edukacja. Program badań folklorystycznych Edmunda Bojanowskiego jako system wymiany intelektualnejI

Fascination and education. The programme of folkroristic research of Edmund Bojanowski as a system of intellectual exchangeI

II. WYCHOWANIE INTEGRALNE WE WCZESNEJ EDUKACJI DZIECKA W OCHRONKACH SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK NMPI

Integrated education in early childhood education in orphanages of the Little Servant Sisters of the Blessed Virgin MaryI

s. M. LOYOLA OPIELAI

Realizacja myśli pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego we wczesnej edukacji dziecka jako podstawa integralnego wychowania osoby The implementation of pedagogical thought of blessed Edmund Bojanowski in early education as a basis for the integral upbringing of a personI

s. ŻANETA (SANCJA) DUTCZAKI

Realizacja pedagogicznej koncepcji bł. Edmunda Bojanowskiego we współczesnych ochronkach The realization of blessed Edmund Bojanowski’s pedagogical conception in contemporary day nurseriesI

s. M. JUSTYNA MARZECI

Rola nauczyciela w rozwoju i wychowaniu dziecka w ochronce według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego The teacher’s role in the development and upbringing of the child in nursery-school according to the pedagogical concept blessed Edmund Bojanowski I

s. M. DOROTA WRONAI

Realizacja koncepcji wychowania według bł. Edmunda Bojanowskiego a model rodzinyI

The implementation of the concept of education by blessed Edmund Bojanowski and the model familyI

s. M. AGNIESZKA KORNOBISI

Zasady współpracy z rodzicami w ochronkach Sióstr Służebniczek NMP Principles of cooperation with parents in nursery schools run by Sisters Servants of the Blessed Virgin MaryI

s. M. AGNIESZKA BETLEJI

Edukacja ku wartościom w ochronkach Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii PannyI

Education Towards Values in Nursery - schools run by the Sisters Servants of the Blessed Virgin MaryI

s. M. EWELINA PAWŁOWSKAI

Wychowanie patriotyczne dzieci według wskazówek bł. Edmunda Bojanowskiego Patriotic education of children according to the guidance of blessed Edmund BojanowskiegoI

s. M. IRENA STECI

Dziecko a przyroda w pedagogice bł. Edmunda Bojanowskiego Child and nature in pedagogy of blessed Edmund BojanowskiI

MAGDALENA RUTKOWSKAI

Troska o wychowanie fizyczne i zdrowotne w ujęciu bł. Edmunda Bojanowskiego Concern for physical education and health in terms of blessed Edmund BojanowskiI

s. M. DOROTA GOŚCIŃSKAI

Realizacja treści wychowawczo-dydaktycznych z zastosowaniem różnych środków wychowania w koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego The implementation of educational and didactic contents with the use of various methods of upbringing in the pedagogical concept of blessed Edmund BojanowskiI

s. MARIA PŁATEKI

Zabawa dziecka w wieku przedszkolnym w koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego I

The play of a child in preschool age in the pedagogical concept of Bl. Edmund BojanowskiI

III. DZIAŁANIA EDUKACYJNE ZWIĄZANE Z PROPAGOWANIEM MYŚLI PEDAGOGICZNEJ BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO - OD WCZESNEJ EDUKACJI PO EDUKACJĘ DOROSŁYCHI

Educational activities related to the promotion of pedagogical thought of blessed Edmund Bojanowski - from early childhood education to adult educationI

s. M. KATARZYNA SZULCI

Wychowywać "serdecznie dobrych ludzi" Educating "sincerely good people"I

MAŁGORZATA ŁOBACZI

Urzeczywistnianie człowieczeństwa człowieka w wielowymiarowej działalności stowarzyszeń inspirowanych charyzmatem bł. Edmunda Bojanowskiego Realizing humanity of a man in multidimensional activities of associations inspired by the charisma of the blessed Edmund BojanowskiI

ADAM PIETRZAK, ELŻBIETA MYCIELSKA-DOWGIAŁŁO Stowarzyszenie i Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego The Association and the Higher School of Families Alliance of Blessed Edmund BojanowskiI

SEBASTIAN NOWAKI

Dziedzictwo myśli pedagogicznej oraz działania samorządu propagujące postać bł. Edmunda Bojanowskiego w jego rodzinnej gminie Pedagogical thought heritage and governmental actions promoting blessed Edmund Bojanowski in his native communityI

IV. DZIEDZICTWO MYŚLI PEDAGOGICZNEJ BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO WE WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI NA ŚWIECIEI

The heritage of pedagogical thought of bl. Edmund Bojanowski in contemporary education in worldwideI

I

Inspiracje bł. Edmunda Bojanowskiego w działalności edukacyjnej Ubogich Służebnic Matki Bożej Inspirations of blessed Edmund Bojanowski in educational activities The Poor Servants of the Mother of GodI

s. M. LOYOLA OPIELAI

Realizacja myśli pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego przez Siostry Służebniczki poza granicami Polski The implementation of pedagogical thought of blessed Edmund Bojanowski by Little Servant Sisters outside the PolishI

KAROLINA DZIEWULSKAI

Posługa misyjna i edukacyjna Sióstr Służebniczek BDNP - dębickich w Boliwii The missionary and educational ministry of the Little Servant Sisters of BDNP - Debica in BoliviaI

ZAKOŃCZENIEI

EndingI

NOTY O AUTORACHI

Notes about the authors

 

Kategorie

Książki / Inne / Pedagogika

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni